REJSTŘÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE

Tepelné izolace

Stručný popis prvku

Možnosti zateplování objektů jsou různé. V případě památkové péče rozhodně nelze všechny svévolně aplikovat. I za cenu, že nebude dosaženo normových hodnot energetické úspory. Kromě vnějšího zateplení se u památek uplatňuje zejména systém vnitřního zateplování.

Parametry
 • expandovaný polystyren
 • extrudovaný polystyren
 • PIR - polyisokyanurátová pěna 
 • skelná vata 
 • kamenná vlna 
 • celulózová vlákna 
 • pěnové sklo
 • konopná izolace 
 • ovčí vlna 
 • dřevovláknité izolační desky
 • rohože z minerální plsti 
 • korek
Popis prvku a použití

Expandovaný polystyren

S ohledem na hodnotu součinitele tepelné vodivosti (která u expandovaného polystyrenu činí okolo 0,04 W.m-1.K-1) je používán převážně pro tepelně izolační výrobky, některé aplikace však využívají i nízkou objemovou hmotnost expandovaného polystyrenu, mimořádně snadné dělení polystyrenových desek a snadné vyřezávání i složitých tvarů. Expandovaný polystyren může být vyráběn v širokém rozmezí objemové hmotnosti od 5 do 100 kg.m-3, v praxi jsou však nejčastější hodnoty 20, 25 a 35 kg.m-3.  

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren je vyráběn nejčastěji ve formátech desky: 1265x615mm a 1250x600mm různé tloušťky , roli tam také hraje jestli je deska vyrobena se zámkem (používá se na plochy) nebo s rovnou hranou (sokly). Také povrch je řešen někdy s tzv. extrudovaný polystyren mřížkovaným povrchem (pro lepší přilnavost stěrky na soklu fasády). Vlastnosti nenasákavost, odolnost vůči zemině, plísním, hmyzu a hlodavcům, vysoká pevnost v tlaku. 

PIR - polyisokyanurátová pěna 

Výrobky z tuhé polyisokyanurátové pěny se vyznačují nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi. Uplatnění najdou v konstrukcích, kde je požadavek na kvalitní zateplení a zároveň na malou tloušťku tepelněizolační vrstvy.  Tento zdánlivě podobný materiál jako je polyuretanová pěna (PUR) má pouze pár shodných vlastností. Jednou z nich je nízká objemová hmotnost. Na rozdíl od PUR pěny je tužší, má uzavřenou strukturu, a tudíž nepřijímá žádnou vlhkost. Má lepší požární vlastnosti, je více odolný (patří do třídy hořlavosti B2 - nesnadno hořlavé materiály) a při hoření nevznikají kapky. Standardní teplota, které může tento materiál odolávat je +90°C, ovšem krátkodobě odolává i teplotám do +250°C. PIR pěna se dodává ve formě desek, které bývají oboustranně opatřeny různým povrchem, například plastem či plechem. Díky svým výborným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje normové požadavky i při tloušťkách 40-80mm. Vhodné použití je do plochých či šikmých střech. 

Skelná vata 

Skelná vlna se vyrábí jednak z nového skla nebo recyklací a rozvlákněním obalového skla. Roztavené sklo je rozfoukáváno na vlákna a formováno do desek nebo rohoží. Použití skelné vlny je obdobné jaké u vlny kamenné. Běžně se výrobky užívají k izolaci mezi krokve krovů či sloupky lehkých skeletových staveb, do stropů a podhledů i provětrávaných fasád. Jako nehořlavý materiál je lze užít i jako požární izolaci. 

Kamenná vlna

Kamenná vlna je nehořlavá, proto nachází uplatnění v konstrukcích se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost – požárně dělicí pásy v kontaktních zateplovacích systémech, konstrukce s vyšší požární odolností. Tuhé desky se používají pro zatížené izolace stavebních konstrukcí, do kontaktních zateplovacích systémů ETICS, provětrávaných fasád, jako výplňové izolace do rámových dřevostaveb, izolace šikmých střech s krovovými soustavami atd. Desky s vyšší objemovou hmotností (nad 100 kg/m3) lze využít i k tepelné izolaci podlah. Desky s tzv. kolmou orientací vláken se používají nejčastěji ve formě lamel pro zateplení zakřivených povrchů. 

Celulózová vlákna

Nejčastěji vyráběna ze starého, zejména novinového papíru. Protože se jedná o organický materiál, má poměrně vysokou hmotnostní navlhavost (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti). Požární odolnost volně sypaného materiálu je klasifikována stupněm C1 – těžce hořlavý. Materiál nelze vystavovat agresivnímu prostředí (kyselinám a louhům), je použitelný do teploty cca 105 °C. 

Pěnové sklo

Tento materiál vzniká napěněním skloviny pomocí práškového uhlí. Jeho vlastnosti jsou díky uzavřeným pórům podobné sklu: vodotěsnost a parotěsnost. Extrémními teplotami, které snáší(-260 až +430°C), výborná pevnost v tlaku (0,7 až 1,6MPa) při objemové hmotnosti 120 až 180kg/m3 a nízký součinitel tepla (0,040 až 0,050 W/mK) je začleňuje mezi nejlepší izolace. Materiál není pružný, ale pro jeho pevnost v tlaku se hodí na zatížené plochy, kterými mohou být bazény, sauny ale i náročné střechy, posuvné terasy, komíny atd.. Tento materiál je nejpevnější tepelnou izolací, ale také je samozřejmě nejdražší, a proto je jeho použití velmi řídké.  

Konopná izolace 

Konopná izolace se svými vlastnostmi blíží další variantě přírodní izolace, kterou je dřevovláknitá izolace. Koeficient tepelné vodivosti λ dosahuje hodnot okolo 0,04 W/mK, což je naprosto srovnatelná hodnota s průmyslově vyráběnými izolacemi. Faktor difúzního odporu µ dosahuje hodnot 1 - 2. Důležitou hodnotou u konopné izolace je její objemová hmotnost, která se pohybuje v rozmezí 35-100 kg/m³. Díky velkému fázovému posunu konopná izolace zabraňuje přehřívání, a proto se používá zejména v podkrovních prostorech. Výhodami konopné izolace jsou vysoká objemová hmotnost, rozměrová stabilita a nesléhavost. Z environmentálního pohledu je to obnovitelná surovina s velmi snadnou recyklací. 

Ovčí vlna 

K základním vlastnostem patří její vysoká hygroskopie (vlna je schopná přijmout do své struktury vzdušnou vlhkost až do jedné třetiny své hmotnosti a opět ji ovzduší vrátit), takže může přirozeně regulovat klima v místnosti.Vyrábí se v podobě plsti, rouna, vaty a filcu. Směs ovčí vlny je zformována do vlnovek, které jsou mechanicky přichyceny k armovací tkanině, která rohož zpevňuje a umožňuje laminování izolace na požadovanou tloušťku. Ovčí vlna působí jako prostorový filtr a přírodní čistička vzduchu, dokáže odbourávat některé škodliviny v interiéru. 

Dřevovláknité izolační desky 

Dřevěná vlákna vznikají jako odpad při zpracování jehličnatého a tenkého dřeva. Materiál je rozřezán nadrobno, poté se rozvlákňuje, změkčuje vodní párou a společně s přídavnými látkami je lisován a sušen. Je tedy jasné, že tento materiál je ekologický. Nepříjemná je však jeho výroba, která vyžaduje velké množství energie a desky jsou poté velmi drahé a při použití na velké plochy se často nevyplatí. Používají se v kombinaci s jinými izolanty. Mezi kladné vlastnosti patří nízké l, vysoká schopnost akumulace tepla, desky jsou odolné vůči tlaku, a velkou výhodou je snadná zpracovatelnost. Vyrábějí se tvrdé dřevovláknité desky pro podklady pod podlahovou krytinu a bednění nebo měkké desky pro tepelnou a zvukovou izolaci stěn, stropů a střech. 

Rohože z minerální plsti 

Rohože z minerální plsti, které se používají jako tepelné izolace, jsou jednostranně nebo oboustranně našity na vlnitou lepenku, na drátěné pletivo či na hliníkovou fólii. Směr prošití je podélný ve směru délky pásu. Velikost jejich objemové hmotnosti je od cca 100 do 120 kg.m-3 a součinitel tepelné vodivosti cca 0,04 W.m-1.K-1. Jsou často velmi lehké a proto se jejich použití obvykle orientuje pro tepelnou izolaci střech, ale i ve speciálních úpravách jako izolace proti kročejovému hluku apod.. 

Korek

Tepelně izolační vlastnosti korku vyplývají z jeho struktury a chemického složení buněčných membrán. Uzavřená struktura korku s obsahem plynné substance pak téměř absolutně eliminuje tepelnou a zvukovou vodivost a vibrační síly. Rozměr desek je 1 000 x 500 mm a dostupné jsou tloušťky 20, 25, 30 a 50 mm (více expandované tzv. černé desky až do tl. 580 mm). Korek je významný izolační materiál. Korkové izolační desky se proto úspěšně používají jako izolace obvodových plášťů budov. Korkové izolační desky se uplatňují jak ve stěnových, tak i střešních systémech. Zabraňují vzniku tepelných mostů i v extrémních podmínkách.